گرمایش گلخانه مجتمع شرکت نفت

هیترهای تابشی در گلخانه ها مزایای متعددی را در بردارد از جمله یکنواختی و پخش حرارت ، گرمایش مطلوب کف گلخانه، از بین رفتن میعان و چکه قطرات از سقف، و مهمترین مزیت کاهش مصرف گاز در مقایسه با روشهای سنتی می باشد .