گرمایش گلخانه رزهلندی

هیترهای تابشی گلخانه، گرمایشی شبیه به گرمایش طبیعی برای گیاه را بدون دمش و حرکت هوا فراهم می کند ضمن اینکه در گلخانه های اجرا شده مصرف گاز در مقایسه با روشهای سنتی مجاور آنها 50% کاهش یافته است. ضمن اینکه در صورت انتخاب هیتر تابشی گلخانه با طراحی روز دنیا، گرمایش با این روش قابل اطمینان بوده و در طول فصل گیاه با افت ناگهانی دما در گلخانه مواجه نخواهد شد.
یکنواختی گرما در کل مساحت و اینکه هیتر تابشی گلخانه زیر سقف نصب شده و فضایی از کف گلخانه را اشغال نمی کند از مزایای این روش گرمایش است .