گرمایش تابشی کارگاه تراش فلزات شهید باهنر

یکی از مزایای استفاده از هیتر تابشی سرعت در رسیدن به دمای آسایش است. ضمن اینکه ماشین آلات و قطعات تحت پوشش را نیز به سرعت گرم می کند که مزیت مهمی برای اهل فن به حساب می رود.