گرمایش تابشی کارواش مجموعه هودین و هورام

در فصل سرد سال، برای گرمایش فضای خشک کردن خودرو و همچنین فضای انتظار مشتری می توان از هیتر تابشی استفاده کرد.