گرمایش استخر مجموعه هودین و هورام

گرمایش استخر مجموعه هودین و هورام را ملاحظه می‌کنید که گرمانور، افتخار همکاری با این مجموعه جهت تامین گرمایش محوطه استخر را داشته است.

در محوطه استخرهای چهارفصل ، نصب هیتر تابشی احساسی نظیر تابش نور خورشید بر پوست بدن را ایجاد می کند که احساسی لذتبخش را به ارمغان می آورد.

تنها راه گرمایش فضاهای باز استفاده از هیترهای تابشی است و گرمایش استخر و چنین فضاهایی با روشهای دیگر که مبتنی بر وزش هوای گرم است امکان پذیر نمی باشد.