گرمایش رستوران شورای شهر

نصب به صورت افقی در زیر سازه پارچه ای انجام شده است ، قبل از نصب هیتر تابشی ابتدا یک پروفیل افقی جهت نصب جوشکاری و سپس با استفاده از زنجیر چند دستگاه هیتر تابشی دکوراتیو نصب شد است.