هیتر تابشی سوله شرکت نخ زاگرس

شرکت نخ زاگرس برای چهارمین  سال متوالی با خرید مجدد برای تجهیز سالنهای متعدد خود از هیترهای تابشی گرمانور در حقیقت رضایت خود را اعلام نموده است.