هیتر تابشی سردر کافه رستوران دلِ پ

جهت نصب هیتر تابشی می توان از پروفیل افقی سایه بان استفاده کرد به شرطی که سایه بان حدود نیم متر جلوتر از درب فروشگاه نصب شده باشد تا فضا برای نصب هیتر تابشی مهیا باشد.