هیتر تابشی رستوران داینامیکو

با توجه به نصب سایه بان با فاصله مناسب از درب ورودی امکان نصب زیر سایه بان و با استفاده از پروفیل اصلی سایه بان فراهم آمده است.