گرمایش باغ رستوران لرد

نصب به صورت افقی در زیر سازه پارچه ای انجام شده است ، قبل از نصب هیتر تابشی ابتدا چند دستک پروفیلی جوشکاری شده و سپس با استفاده از زنجیر چند دستگاه هیتر تابشی دکوراتیو نصب شد است.