هیتر تابشی رستوران داینامیکو

هیتر تابشی رستوران داینامیکو

با توجه به نصب سایه بان با فاصله مناسب از درب ورودی امکان نصب زیر سایه بان و با استفاده از پروفیل اصلی سایه بان فراهم آمده است.

گرمایش باغ رستوران

گرمایش باغ رستوران لرد

نصب به صورت افقی در زیر سازه پارچه ای انجام شده است ، قبل از نصب هیتر تابشی ابتدا چند دستک پروفیلی جوشکاری شده و سپس با استفاده از زنجیر چند دستگاه هیتر تابشی دکوراتیو نصب شد است.

گرمایش رستوران شورای شهر

گرمایش رستوران شورای شهر

نصب به صورت افقی در زیر سازه پارچه ای انجام شده است ، قبل از نصب هیتر تابشی ابتدا یک پروفیل افقی جهت نصب جوشکاری و سپس با استفاده از زنجیر چند دستگاه هیتر تابشی دکوراتیو نصب شد است.