در کارواشهای خودرو ، در قسمت خشک کردن خودرو و همچنین در محل انتظار مشتری استفاده از هیتر تابشی متداول شده است . معمولا برای گرمایش این فضای باز مسقف از هیتر تابشی UT استفاده می شود که  موارد متعددی توسط این شرکت اجرا شده و با رضایت مشتری همراه بوده است. با استفاده از هیتر تابشی گرما در کل مساحت تحت پوشش توزیع شده و به خاطر نصب در زیر سقف ، مساحتی از فضای کاری اشغال نمی شود.

در تعمیرگاههای خودرو تأمین گرمایش مطلوب به خصوص در ساعات آغازین کار اهمیت دارد. بازبودن درب این مکانها استفاده از سیستم گرمایش تابشی را اجتناب ناپذیر می کند چرا که در فضاهای باز یا نیمه باز استفاده از سیستم هوای گرم اصلا مؤثر نیست.

در کارواشها در قسمت خشک کردن خودرو وهمچنین در محل انتظار مشتری استفاده از هیتر تابشی متداول شده است .

معمولا برای گرمایش این مکانها از هیترتابشی مدل U  با تعداد و چیدمان مناسب استفاده می شود و موارد متعددی با موفقیت انجام شده است.