استفاده از گرمایش تابشی در مرغداریها و مزارع پرورش شترمرغ و بوقلمون و بلدرچین مزایای متعددی را در بر خواهد داشت:
علاوه برکاهش مصرف برق و گاز کم صدا و بی نور بودن دستگاه از استرس پرنده جلوگیری می کند و باعث بهبود ضریب تبدیل می گردد.
بستر پرنده گرم و از رطوبت آن کاسته شده و از چسبیدن و انتقال فضولات توسط پای پرنده و سرایت بیماری جلوگیری می کند.
با توجه به عدم وزش هوای گرم از هیتر تابشی، گرد و غبار اضافی ایجاد نشده و بیماریهای تنفسی در پرنده رخ نمی دهد.
با استفاده از گرمایش تابشی حرارت به صورت یکنواخت درکل سطح بوده و از کل مساحت استفاده بهینه صورت می گیرد.
با توجه به مصرف ناچیز برق ، در زمان قطعی برق با داشتن یک موتور برق ضعیف یا UPS سیستم گرمایش تابشی به کار خود ادامه می دهد.