نیاز به گرمایش مطلوب و سریع در کنار امکان تامین هوای تازه و تعویض و تهویه هوا در سالنهای ورزش از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در سالنهای ورزشی معمولا از هیترتابشی مدل U  مجهز به توری حفاظ جهت برخورد احتمالی توپ به دستگاه استفاده می شود.

بسیاری از سالنهای ورزشی در سراسر کشور به صورت مستقیم یا غیر مستقیم و همچنین توسط پیمانکاران سازمان نوسازی مدارس با استفاده از هیترتابشی این شرکت به تعداد مورد نیاز تجهیز شده است و با رضایت بهره بردار همراه بوده است.