در فصل سرد بخصوص زمانیکه درجه حرارت  به صفر درجه سانتی گراد نزدیک می شود، بهتر است در مورد اثرات آنچه که در بدن و فعالیت دام تاثیرگذار است چاره ای اندیشید شود.

گاو هم مانند تمام پستانداران خون گرم است و نیاز به حفظ درجه حرارت مرکزی بدن می باشد. درجه حرارت عادی برای یک گاو در حدود ۳۸ درجه سانتی گراد است.

با توجه به اینکه فضای دامداری بایستی از تعویض هوای بالایی برخوردار باشد برای رسیدن به دمای بهینه بهترین راه استفاده از هیتر تابشی لوله ای است.

منظور از دمای بهینه دمایی است که نیاز نیست حیوان برای گرم نگه داشتن خود انرژی صرف کند. در پایین تر از این محدوده دمایی فرآیندهای متابولیکی عادی جهت حفظ دمای مطلوب بدن حیوان تحت تاثیر قرار می گیرد.

در محدود دمای بحرانی حیوانات با رفتارهایی مانند: دنبال پناه گشتن برای فرار از باد یا کاهش دما و در پاسخ درازمدت رشد یک لایه از موهای ضخیم برای زمستان گذرانی است. با این حال برای دماهای پایین تر از دمای بحرانی، دام باید میزان سوخت و ساز خود را برای تامین حرارت مورد نیاز، افزایش دهد. این امر موجب افزایش نیاز در جیره غذایی بویژه برای تامین انرژی می باشد.

برای نجات دام از دمای بحرانی و حصول دمای بهینه ( با در نظر گرفتن تعویض هوای زیاد دامداری ها ) استفاده از دستگاههای گرمایش تابشی توصیه می شود.

 

مزایای گرمایش تابشی در دامداری و گاوداری

هیتر تابشی گرمانور، مزایای گرمایش تابشی در دامداری

هیتر تابشی گرمانور، مزایای گرمایش تابشی در دامداری

هیتر تابشی گرمانور، مزایای گرمایش تابشی در دامداری

هیتر تابشی گرمانور، مزایای گرمایش تابشی در دامداری

هیتر تابشی گرمانور، مزایای گرمایش تابشی در دامداری

برخی پروژه های انجام شده در زمینه دامداری